Tüzük

 • MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

  Derneğin adı "GAZİANTEP SİGORTA ACENTELERİ DERNEĞİ"dir. Merkezi GAZİANTEP'tir. Şubesi yoktur.

 • MADDE 2: DERNEĞİN AMACI

  Derneğe kayıtlı bulunan Sigorta Acente ve Aracılarının hak ve menfaatlerini korumak, dayanışmasını ve bilgi alışverişlerini temin etmek, haksız rekabetleri önlemek, meslek haysiyetine aykırı davranışları engellemek ve sektörün itibarını yüceltmek.

 • MADDE 3: DERNEK,2.MADDEDE BELİRTİLEN AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN

  3.1-Üyelerinin tanışmasını, birlik ve beraberlik içinde amacın gerçekleştirilmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.
  3.2-Türk Sigortacılığının gelişmesi için çalışmalar yapmak.
  3.3-Üyeler arasında haksız rekabeti önlemek.
  3.4-Üyelerin sigorta mevzuatı hükümlerine uymalarını sağlamak.
  3.5-Sektörün itibarını yüceltme hedefine yönelik olarak üyelerinin, sigorta şirketlerinin,sigortalıların hak ve menfaatlerini koruyucu ve dengeleyici çalışmalar yapmak.
  3.6-Türkiye genelinde kurulmuş ve kurulacak sigorta acente ve aracıları dernekleri ile dayanışmayı sağlamak.
  3.7-Yurt içinde kurulmuş ve kurulacak sigorta acente ve aracıları derneklerinin birlik,federasyon ve konfederasyonlarına üye olmak, çalışmalarına katılmak, yönetim ve diğer organlarına katılmak.
  3.8-Amacı ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile sektördeki diğer kuruluşlarla bilgi alışverişlerinde bulunmak.
  3.9-Üyelerinin sosyal, ekonomik ve hukuki dayanışmalarını temin etmek, mesleki sosyal ve kültürel açıdan gelişmelerini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.
  3.10-Derneğin ikameti ve amacının tahakkuku için gerekli olan gayrimenkul ve menkul mallar almak, satmak, iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, bu mallar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak, sosyal tesisler kurmak ve işletmek.
  3.11-Derneğin çalışmaları ile ilgili olarak üyelerine ve kamuoyuna bilgi aktarmak, süreli ve süresiz yayınlarda bulunmak.
  3.12-Üyeler arasında her türlü yardımlaşmayı temin maksadıyla tasarruf sandıkları yapı ve tüketim kooperatifleri kurmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara iştirak etmek fonlar tesis etmek ve bunları işletmek.
  3.13-Üyeleri arasında çalışma komisyonları oluşturmak.
  3.14-Üye olsun olmasın yardıma muhtaç kişilere yardımda bulunmak.Başarılı ve/veya yardıma muhtaç öğrencilere burs vermek.

 • MADDE 4: DERNEĞİN ÜYELERİ

  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip sigorta acente ve aracıları ile tüzel kişi olan sigorta acente ve aracılarının yönetim kurulu başkanları, genel müdürleri, gerçek veya tüzel kişilerdir.

  ASİL ÜYE: Yukarıdaki şartları taşıyan ve yasaklamaya girmeyen kişiler derneğin asil üyesi olabilir.

  FAHRİ ÜYE: Sigorta acente ve aracısı olmasa bile, sigortacılığa hizmeti geçenler, mad di ve manevi yardımları dokunanlarla derneğe yararı olabilecekler derneğin fahri üyesi olabilirler.Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

 • MADDE 5: DERNEĞE ÜYE OLMA

  4 üncü maddedeki şartları taşıyanlar dernek tüzüğüne ve yönetim kurulu kararlarına uyacaklarını bildirir yazılı bir belge ile üyelik için müracaatta bulunurlar. Yönetim kurulu üyelik başvurusunu kabul edip etmemekte serbesttir. Şu kadar ki 30 gün içinde neticenin ilgiliye bildirilmesi gerekir.

 • MADDE 6: ÜYELİĞİN SON BULMASI

  6.1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunan, verilen görevlerden kaçınan, yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç yıl üst üste ödemeyen, dernek organlarınca verilen kararlara uymayan ve üye olma şartlarını kaybedenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

  6.2-Yukarıda sayılan hallerden dolayı üyeliği sona eren kişiler, Genel Kurul'a itiraz edebilirler.İtirazlar ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır.Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazının reddi halinde Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal var- lığında hak iddia edemez.

 • MADDE 7: ONURSAL BAŞKAN

  Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, toplumda sevgi ve saygı duyulan, Derneğin 2 dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmış olan, Dernek amaç ve çalışmalarına yönelik yayınları bulunan, sosyal ve içtimai konumu itibari ile derneğe maddi ve manevi katkıları olabilecek olan kişiler Yönetim Kurulunun önerisi ile Onursal (Fahri) Başkan seçilirler.

 • MADDE 8: DERNEĞİN ORGANLARI: Derneğin Organları şunlardır:

  8.1-Genel Kurul,
  8.2-Yönetim Kurulu
  8.3-Denetleme Kurulu
  8.4-Disiplin Kurulu

 • MADDE 9: GENEL KURULUN TEŞEKKÜLÜ

  Dernek Genel kurulu toplanma tarihinde kayıtlı olup toplantı yılından önceki yıllara ait aidat borcu olmayan üyelerden teşekkül eder.Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır.Üye oyunu bizzat kullanır.

 • MADDE 10: GENEL KURUL TOPLANTILARI

  Dernek üç yılda bir Mart ayında olağan, Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

  Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

  Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

  Katılma Hakkı: Genel Kurul'a katılabilmek için, bir önceki yıla ait katılma payı veya aidat borcu bulunmamak gerekir. Durum, üye listeleri hazırlanmadan önce yazı ile üyelere du- yurulur ve en az 15 günlük bir ödeme süresi tanınır.

 • MADDE 11: GENEL KURULA ÇAĞRI

  Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 • MADDE 12: TOPLANTI YERİ

  Genel kurul toplantıları Gaziantep'te yapılır.

 • MADDE 13: TOPLANTI YETER SAYISI

  Genel kurul toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Şu kadar ki, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları asil üye sayıları toplamının iki katından az olamaz.

 • MADDE 14: TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

  Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

  Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

  Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 • MADDE 15: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

  15.1-Dernek organlarının seçimi.
  15.2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
  15.3-Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim ve denetleme kurullarının ibrası.
  15.4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
  15.5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
  15.6-Yurt içinde kurulmuş ve kurulacak sigorta acente ve aracıları dernekleri, federasyonları ve konfederasyonlarına üye olmak ve ayrılmak.
  15.7-Derneğin fesih ve tasfiyesine karar vermek.
  15.8-Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 • MADDE 16: GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

  Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

  16.1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

  16.2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir. Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur. Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimi ve eklerini Bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler. Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir.Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

 • MADDE 17: YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ

  Yönetim kurulu, genel kurulca gizli oy açık tasnifle üç yıl için seçilen azami yedi asil ve yedi yedek üyeden teşekkül eder. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin oy sıralamasına göre göreve çağrılması zorunludur.

  Yönetim kuruluna seçilen asil üyeler en çok üç iş günü içinde toplanarak aralarında bir Başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman ve bir sekreter seçer.

  Başkan derneğin hukuki temsilcisidir.

  Üst üste izinsiz ve mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 • MADDE 18: YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

  Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantılara başkan, bulunmadığı takdirde başkan yardımcısı o da yoksa sekreter başkanlık eder. Toplantıda kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olduğu hallerde başkanın bulunduğu tarafın oyları muteber kabul edilir.

 • MADDE 19: YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

  19.1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
  19.2-Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
  19.3-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
  19.4-Dernek faaliyetleri ile ilgili bilumum defter ve kayıtları tutmak.
  19.5-Derneğin yıllık bütçeye ait kat'i hesap hülasalarını çıkarıp genel kurula sunmak.
  19.6-Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
  19.7-Dernek çalışmaları ile ilgili yönetmenlikleri ve mevcut yönetmenliklerle ilgili değişiklik tasarılarını hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak.
  19.8-Disiplin kurulunun önerisiyle, üyelere disiplin cezası verip uygulamak.
  19.9-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
  19.10-Gerektiği takdirde fikir ve tecrübelerinden istifade edilecek üyelerden danışma kurulu kurmak.(Danışma heyetlerinin adedini ve her birinin oluşumunu yönetim kurulu tayin eder.) Bu heyetler yalnız kendilerine sorulan hususları inceler ve neticesini yönetim kuruluna bildirirler. Yönetim kurulu danışma heyetlerinin görüşlerine bağlı değildir. Ancak bu heyetlere sorulan hususlarla alınan cevaplar özet olarak karar defterine geçer, heyetin raporu dosyasında saklanır.

 • MADDE 20: YÖNETİM KURULUNDA İŞ BÖLÜMÜ

  20.1-Başkan: Derneğin hukuki temsilcisidir. Yönetim kurulunca karara bağlanmış idari tasarruflarda sekreter ve mali konularda da sayman ile birlikte derneği taahhüde sokan bilumum belgeyi imzalar.

  20.2-Başkan yardımcısı: Başkanın bulunmadığı zamanlarda aynı yetkilere vekalet eder.

  20.3-Sekreter: Başkan ve başkan yardımcısının bulunmadığı zamanlarda onların tabii vekili olup, toplantı zabıtlarını ve kararlarını tanzim eder, kayıtları tutar ve alınan kararların neticelenmesini sağlar. Yönetim kurulunca karara bağlanmış bulunan idari işlemlere ait her türlü belgeyi Başkan, bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı ile birlikte imzalar.

  20.4-Sayman: Derneğin bilumum hesaplarını tutar ve tutturur. Genel yıllık bütçeyi hazırlar. Masraf ve gelir belgeleri ile banka ve gayrimenkullerin gerektirdiği işlemleri yürütür. Başkan ile birlikte imzalar. Yönetim kurul'unca karara bağlanmış bulunan mali konularda Derneği taahhüde sokacak bilumum belgeyi Başkan veya Başkan Yardımcısı ile birlikte imzalar. Derneğe ait nakit ve diğer bilumum menkul kıymeti muhafaza eder. Demirbaş kayıtlarını tutar. banka hesaplarında toplanır. Her harcamanın belgeye bağlanması şarttır.

 • MADDE 21: DENETLEME KURULU

  Denetleme kurulu, genel kurulca üç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılması zorunludur.

  Denetleme kuruluna seçilen asil üyeler üç iş günü içinde toplanarak aralarından bir başkan seçer.

  GÖREV VE YETKİLERİ: Derneğin bütün hesaplarını ve her türlü işlemlerini altı ayı geçmeyen aralıklarla diledikleri zaman genel kurul adına denetleyip sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna verir ve genel kurula sunar.Denetleme kurulu üyeleri istediği zaman yönetim kurulu toplantılarına oy kullanmamak kaydı ile katılır.

 • MADDE 22: DİSİPLİN KURULU

  Disiplin kurulu, derneğe kayıtlı, meslekte beş yılını doldurmuş üyeler arasından genel kurulca gizli oy açık tasnifle üç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Asil üyeliklerin boşalması halinde aldıkları oy sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Disiplin kurulu asil üyeleri seçimi takip eden üç iş günü içinde toplanarak aralarından bir başkan seçer.

  Yönetim kurulunun talebiyle toplanarak, dernek tüzüğüne, mesleki kurallara, meslek onur ve haysiyetine uymayan davranışlarda bulunduğu bildirilen dernek üyeleri hakkında soruşturma ve inceleme yaparak sonuçlarını ve önerilerini bir raporla yönetim kuruluna bildirir.

  Yönetim kurulunca verilen disiplinle ilgili diğer işleri yapar.

 • MADDE 23: DİSİPLİN CEZALARI

  23.1-Uyarma: Dernek üyesinin, derneğin amaç ve ilkeleriyle mesleğin icrası hususunda daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

  23.2-Kınama: Dernek üyesinin görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

  23.3-Üyelikten çıkarma: Derneğin amaç ve konusuna ters düşen, sektörün itibarını zedeleyici ve genel ahlak kurallarına aykırı davranışları olan üyelere üyelikten çıkarılma cezası verilir. Üyelikten çıkarılma cezası, gerektiğinde sigorta murakabe kuruluna bir yazı ile bildirilir.

 • MADDE 24: DERNEĞİN GELİRLERİ

  24.1-Üye aidatları: Giriş aidatı ve yıllık aidattan ibaret olup, yönetim kurulunun önerisiyle genel kurulca aidat miktarları tespit edilir.Yönetim kurulu tespit edilen aidat miktarını yüzde yüze kadar arttırma yetkisine sahiptir.
  24.2-Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
  24.3-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
  24.4-Kaydiye, bağış ve yardımlar.

 • MADDE 25: TUTULACAK DEFTERLER

  İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  25.1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

  25.2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

  25.3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

  25.4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

  25.5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

  25.6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. Bu maddede sayılan tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur

 • MADDE 26: İŞLETME HESABI TABLOSU

  Dernek, her takvim yılı sonunda İşletme Hesabı Tablosu düzenler.

 • MADDE 27: YILLIK BEYANNAME

  Dernek, her yılın ilk dört ayı içinde , yıllık beyanname düzenleyerek dernekler birimine verir.

 • MADDE 28: DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ

  Dernek özkaynaklarının yeterli olmaması durumunda;dernek amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için; dernek yönetim kurulunun kararıyla ve yönetim kurulunca uygun görülen şartlarda borçlanabilir.

 • MADDE 29: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

  Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

  Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 • MADDE 30: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

  Bu ana tüzüğün değiştirilmesi veya madde ilavesi 2/3 iştirak nispetiyle toplanan genel kurulda 2/3 karar ekseriyetiyle yapılır. İlk toplantıda ekseriyet sağlanamaması halinde 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümleri uygulanır. Bu toplantı ile ilgili çağrı ilanında değişiklik ve ilave ile ilgili tadil tasarısı da yer alır.

 • MADDE 31: DERNEĞİN FESİH VE TASFİYESİ

  Derneğin fesih ve tasfiyesi yönetim kurulunun önerisi ile ana tüzük ve 5253 sayılı Der- nekler Yasası hükümlerine göre toplanacak genel kurulun kararıyla olur.

  Tasfiye halinde durum yönetim kurulu tarafından beş iş günü içinde mahallin en büyük mülkü amirine yazı ile bildirilir.

  Derneğin fesih ve tasfiyesi halinde üyelerden seçilecek beş kişilik bir kurul, tasfiye işlemlerini yaparak tasfiye neticesinde kalan nakit, menkul ve gayrimenkullerle diğer kıymetleri, yeniden aynı amaçla kurulacak bir dernek veya meslek odasına devredilmek üzere yed'i emin sıfatıyla muhafaza eder.

 • MADDE 32: YASAL HÜKÜMLER

  İşbu ana tüzükte bulunmayan hususlarda 5253 sayılı Dernekler Yasası ve ilgili mevzuata göre hareket edilir.